2020 онд МДҮС-д суралцагчид цахим талбарт нэвтрэх эрхээ шалгах хуудас

2020 оны багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт нь онцгой нөхцөл байдлаас хамаарч дараах байдлаар зохион байгуулагдаж байна.
  • Танхимын өмнөх http://esurgalt.itpd.mn вебд суурилсан цахим хэлбэрийн (онлайн) сургалт
  • aplus.mn вебд суурилсан цахим хэлбэрийн сургалт
  • http://esurgalt.itpd.mn вебд суурилсан цахим хэлбэрийн сургалт гэсэн гурван хэсэгтэйгээр зохион байгуулагдаж байна.
Онцгой байдал цуцлагдаж байгаатай холбогдуулан мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад бүртгүүлж, дээрх жагсаалтын эхний хоёр сургалтад хамрагдсан багш нар http://esurgalt.itpd.mn вебд суурилсан цахим хэлбэрийн сургалтад 2020 оны 10-р сарын 01-ний өдрөөс 11-р сарын 01-ний өдрийг хүртэл тухайн мэргэжлийн онол арга зүйн агуулгаар хамрагдаж, үнэлгээгээ авснаар батламж авна.