МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДСЭН СУРГАЛТ-ын онлайн бүртгэлийн систем


Бүртгэлийн хугацаа дууссан байна.


2019 оны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын бүртгэлтэй холбоотой өргөдлийг 2018 оны 12 сарын 20-ны өдрөөр тасалбар болгохыг мэдэгдье.